Điển Vi. Sức lực hơn người. Được chiêu mộ khi Tào Tháo thảo phạt Lữ Bố, biểu hiện anh dũng, được phong làm Hiệu Úy, bảo vệ Tào Tháo.

Mã Siêu, tự Mạnh Khởi. Lúc trẻ theo cha chinh chiến, Mã Đằng Vào Kinh, Mã Siêu ở lại Tam Phụ, biệt hiệu Cẩm Mã Siêu.

Giả Hủ, tự Văn Hòa, là một mưu sĩ nổi tiếng, một trong những quân sư giỏi và thân cận của của Tào Tháo.

Lục Tốn, tên thật Lục Nghị, tự Bá Ngôn. Từng là Thừa Tướng, Thượng Đại Tướng Quân, Đại Đô Đốc nước Ngô. Thành danh sau khi đánh bại Lưu Bị ở Di Lăng.

Đổng Trác, tự Trọng Dĩnh. Thời Thập Thường Thị được tướng quân Hà Tiến triệu vào Kinh, nắm quyền triều đình.

Tào Tháo, tự Mạnh Đức. Người sáng lập Tào Ngụy trong Tam Quốc. Lấy danh nghĩa Hán Đế chinh phục tứ phương.

Lưu Bị sau khi lập ra nước Thục, Thành Đô trở thành thành trì quan trọng của nước Thục, nơi đây đất đai màu mỡ, lượng mưa dồi sao, hơn nữa bốn bề là núi, dễ thủ khó công, có tác dụng lớn giúp Lưu Bị xây dựng nước Thục.

Ngô Thái Tổ Hoàng Đế Tôn Quyền, tự Trọng Mưu. Người dựng nên Đông Ngô. Cuối cùng vật lộn giữa Ngụy Thục, hình thành thế cuộc chia rẽ.

481425