Tham Gia Ngay - Nạp Tích Lũy | Tân OMG3Q - VNG | Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới

Tham Gia Ngay

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 6h 03/02 - 5h59 07/02/2023

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

NỘI DUNG

Trong thời gian trên, Thiếu Chủ nạp tích lũy đạt mốc sẽ có cơ hội nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn:

Mốc nạpQuà 1SLQuà 2SLQuà 3SL
100NB500Danh Tướng Lệnh10Thể Lực Đơn3
500NB1000Tinh Phách Linh Thạch50Item đổi của Thịnh Điển10
1000NB1500Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim40Tinh Thần Hồn Châu4
2500NB2000Xích Hồ Chích Lâm Ấn1Rương Liên Minh3
4000NB2500Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim60Item đổi của Thịnh Điển35
6000NB3000Thùy Mang Hoán Minh Liên1Tinh Thần Hồn Châu6
10000NB3500Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim100Item đổi của Thịnh Điển45
15000NB4000Quà Chọn Cẩm Nang-Kim1Rương Liên Minh10
25000NB6000Rương Chọn Thần Binh Kim Tướng1Danh hiệu Kim Tướng (phẩm 18)1
40000NB8000Túi Chọn Thần Thú Kim2Rương Liên Minh15
70000NB20000Rương Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim240Túi chọn mảnh toàn bộ bảo vật bạch kim125
 

TÂN OMG3Q VNG - ĐẤU TƯỚNG TAM QUỐC THẾ HỆ MỚI